*********************
อ่านก่อน!!!!!!!
การกำหนดค่าก่อนเริ่มใช้งานระบบ Smart Area ปี พ.ศ. 2563

***********
ติดต่อผู้ดูแลระบบ